เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี
วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ได้แก่ “หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (ข้าวแต๋น)” โดยมีนายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ กลุ่มฮักบ้านเกิด บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน