ศสค.ลำพูน ได้ดำเนินการนำกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย เข้าร่วมอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผ่าน Platform Online รุ่นที่ 1 หลักสูตร “ทักษะด้านการบริหารจัดการเวลา”

วันที่ 6 กรกฏาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการนำกลุ่มเป้าหมาย เครือข่าย เข้าร่วมอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผ่าน Platform Online รุ่นที่ 1 หลักสูตร “ทักษะด้านการบริหารจัดการเวลา” จัดโดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท พันดา ครีเอชั่น โดยมีอาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 7 คน ผ่านระบบ Zoom Meeting ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน