ศสค.ลำพูน เปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว, หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด ระยะสั้น 5 วัน ปีงบประมาณ 2565


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรซะป๊ะก๋วยเตี๋ยว รุ่นที่ 3”, “หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด รุ่นที่ 2” ระยะสั้น 5 วัน (30 ชั่วโมง) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 5 ส.ค. 2565 โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ ณ ห้องอาหารและโภชนาการ อาคารพุทธรักษา ชั้น 1