ศสค.ลำพูน เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม ประจำปี 2567 รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน