ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566)

ระหว่างวันที่ 19 – 28 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ ตำแหน่ง ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ปฎิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอาหารและโภชนาการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาอาชีพด้านอาหารและโภชนาการ และการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (โครงการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ครั้งที่ 23/2566) ทั้งในรูปแบบภาคทฤษฎี Online และภาคปฏิบัติ On Site จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2566 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการนี้นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว ณ อาคาร 12 ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต