ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการพัฒนาข้อมูล ในยุคดิจิทัล : กรณีเฉพาะกิจงานกระทรวงพม.

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายพรชัย นันทะปารียอง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมอบรมการประยุกต์ใช้ AI เพื่อการพัฒนาข้อมูล ในยุคดิจิทัล : กรณีเฉพาะกิจงานกระทรวงพม. จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เพื่อร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น การประยุกต์ใช้ AI เพื่อการพัฒนาข้อมูล เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม และการจัดการข้อมูล และการวางแผนและการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศทางสังคม เพื่อการจัดทำ ระบบการเตือนภัยทางสังคมในอนาคต รวมถึงมุมมอง ระบบการวางแผน และการจัดทำรายงานข้อมูล โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และทีมงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่