ศสค.ลำพูน เข้าร่วมหารือการจัดอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผ่าน Platform Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมหารือการจัดอบรมเสริมพลังครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ผ่าน Platform Online ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นลำดับแรกในการดูแลตนเอง บุตร และครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน