ศสค.ลำพูน เข้าร่วมสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกในพื้นที่ตัวแทนจังหวัดแต่ละภาค เพื่อหาปัจจัยที่ส่งต่อพฤติกรรมความเสมอภาคระหว่างเพศในครอบครัว ครั้งที่ 1 (ภาคเหนือ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สค. (ศปก.สค.) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน