ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 และลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน (Flagship Project) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงยอง จังหวัดลำพูน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการสำคัญ (Flagship Project) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน