ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เขตตรวจราชการที่ 15) ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (เขตตรวจราชการที่ 15) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน