ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสื่อประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสื่อประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ร่วมกับกองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวง พม. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน