ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 13 กันยายน 2565 นายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการฯ ให้เป็นทิศทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งจัดทำเอกสารแผนการปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19A อาคารกระทรวง พม. ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน