ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปกิบัติการการจัดทำผลงานประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปกิบัติการการจัดทำผลงานประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานประกวดสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) โดยมี นางสาว ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน