ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว) ครั้งที่ 16 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางดวงนภา กิติสัก พนักงานบริการ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (การสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว) ครั้งที่ 16 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานประเด็นการสร้างสัมพันธภาพแก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถเป็นวิทยากรแกนนำระดับจังหวัด และระดับชุมชนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายังศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน