ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2565 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล พ.ศ. 2566 – 2565 โดยมีนางสาวสิริวรรณ เย็นตั้ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน