ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting


วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน