ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 9 กรกฏาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาจังหวัดลำพูน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดลำพูน เพื่อให้จังหวัด และกลุ่มจังหวัดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดยมีนายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมกับหัวหน้าส่วนงาน บุคคล ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน