ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการทำงานและดำเนินการตามนโยบายการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และคัดเลือก อพม. ดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน