ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านสังคม ที่จะเสนอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดลำพูน โดนมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลางกลางจังหวัดลำพูน