ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ประจำปี 2567 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)