ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน ที่ 498/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน