ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 5/2565 เพื่อนำเสนอพิจารณาช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้แก่ เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 73 ครอบครัว, เงินสงเคราะห์สตรีและครอบครัวฯ จำนวน 32 ครอบครัว และเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ จำนวน 34 ครอบครัว โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน