ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 5/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2567 และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณถายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)