ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 14/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 14/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.)