ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับใบสมัครที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการได้รับวุฒิบัตร ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับใบสมัครที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และแนวทางการได้รับวุฒิบัตร ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ โดยมีนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เป็นประธานการประชุม ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.พม.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน