ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สค. ให้เข้าใจหลักการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน