ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน