ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารความขัดแย้งในสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง

ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารความขัดแย้งในสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาความไม่พึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน การบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานการณ์สังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดขั้นจากการทำงาน และการเตรียมความพร้อมใน การให้บริการกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานปิดการประชุมฯ และให้โอวาท เสริมกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ