ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมปิดตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อสรุปปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่างๆ ที่ได้รับจากการตรวจการใช้สาธารณูปโภค ไตสมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ ศปก.พม ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน