ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting เพื่อให้การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้แก่บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมี บุคลากร สค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DMF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน