ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และกระโปรงนักศึกษา ให้แก่กลุ่มเปราะบาง เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมกิจกรรมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค และกระโปรงนักศึกษา ให้แก่กลุ่มเปราะบาง ตำบลป่าสัก ตำบลเหมืองง่า และตำบลเวียงยอง เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 100 ราย กิจกรรมจัดโดยสโมสรโรตารี่ หริภุญชัย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และศูนย์ CSR จ.ลำพูน ณ ห้องประชุมโรงเรียนรพีเลิศ อ.เมือง ลำพูน