ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (Emergency Social Services : ESS) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน