ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มระหว่างฝึกอาชีพของกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามกลุ่มระหว่างฝึกอาชีพของกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ “หลักสูตรแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยง” ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองเต่า ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่