ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่เพื่อประชาคมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 4 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อประชาคมการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มสตรี เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทาสบชัย ในมติเห็นชอบของกลุ่มมีความสนใจเรียนฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตร ตัดเย็บเสื้อผ้า” ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอมแม่ทา จังหวัดลำพูน ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้ประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ กิจกรรม โครงการของศูนย์ฯ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว