ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยน และร่วมวางแผนถอดบทเรียนด้านการฝึกอาชีพ สตรี และครอบครัว และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้กับสตรีกลุ่มชาติพันธุ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ลงพื้นที่หารือแลกเปลี่ยน และร่วมวางแผนถอดบทเรียนด้านการฝึกอาชีพ สตรี และครอบครัว ในการนี้ได้เชิญชวนสตรีกลุ่มชาติพันธุ์บ้านห้วยต้ม ร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” เพื่อจัดทำคลิปสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์ เป็น (ภาษากะเหรี่ยง) เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม ผ้าทอกะเหรี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน