ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลทากาศ และตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน


วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับอปท.ท้องถิ่น อพม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน : พอช.) ในเขตพื้นที่ตำบลทากาศ และทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน บันทึกข้อมูลตามระบบอย่างถูกต้องต่อไป