ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปักหมุดหยุดเหตุ ESS Help me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้กับคณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ปักหมุดหยุดเหตุ ESS Help me ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” นำทีมโดยนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ให้ความรู้ความเข้าใจ สาธิตลงมือทำตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และขยายผล ประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัว ให้กับคณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จำนวนทั้งสิ้น 158 คน ณ หอประชุมโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน