ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามการรวมกลุ่มและเยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง เพื่อสนับสนุนเงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าฝ้ายยกดอก แบบโบราณ บ้านบวก ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และหลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านแม่ป๋าม ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่