ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามผล รายงานผลและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคปฏิบัติสู่ชุมชน สถานพยาบาล)

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามผล รายงานผลและให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 19 คน ได้เรียนรู้ฝึกภาคปฏิบัติจริง ร่วมกับเครือข่ายด้านผู้สูงอายุและงานสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากบ่อง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนหลวง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตุ้ม และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าซาง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน