ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรโครงการคนยุคใหม่ใส่ใจ ไม่ Bully ผู้อื่น

ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากร “โครงการคนยุคใหม่ใส่ใจไม่ Bully ผู้อื่น” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศและป้องกันแก้ไขปัญหาการบูลลี่ (Bully) ผู้อื่นภายในสถานศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง