ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว” โครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลม่วงน้อย จังหวัดลำพูน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมเป็นวิทยากร หัวข้อ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การยุติความรุนแรงในครอบครัว” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 เทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน