ศสค.ลำพูน ร่วมขับเคลื่อน นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “ 1 ห้องทำงาน 1 มุมสีเขียว ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมขับเคลื่อน นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้แก่ประดับต้นไม้สีเขียวบริเวณระเบียงอาคาร บุคลากรในแต่ละห้องทำงานประดับตกแต่ง “1 ห้องทำงาน 1 มุมสีเขียว” ห้องผู้อำนวยการศูนย์ฯ ห้องกลุ่มแผนงานและวิชาการ ห้องกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) และห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงิน-พัสดุ) และ “1 วิธีการรักษ์โลก” : เสวียนรักษ์โลก การเก็บเศษซากใบไม้แห้ง เพื่อลดขยะ ลดฝุ่น PM2.5 จากการเผา เพื่อสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน