ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย (น้ำท่วม)

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวกมลกานต์ จิรัชยากร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่ให้กำลังใจ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดลำพูน (CSR Lamphun) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นที่ประสบเหตุอุทกภัย(น้ำท่วม) นำทีมโดย นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงพม. ในจังหวัดลำพูน มอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่บ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน