ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมแฟชั่น วินเทจ” (ระยะสั้น 10 วัน) ฝึกภาคปฏิบัติภายนอกสถาบันให้บริการตัดผม (ฟรี)

ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมแฟชั่น วินเทจ” (ระยะสั้น 10 วัน) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ได้เรียนรู้ฝึกภาคปฏิบัติภายนอกสถาบันให้บริการตัดผม (ฟรี) ได้แก่ประชาชนบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว ให้บริการจำนวน 34 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ให้บริการจำนวน 44 คน และกลุ่มเป้าหมายของวัดพระยืน ร่วมกับสำนักคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ให้บริการจำนวน 16 คน รวมมีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 94 คน ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน14