ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร สระ ไดร์ ดัด ทำสีผมสตรี รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตรสระ ไดร์ ดัด ทำสีผมสตรี รุ่นที่ 1” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การเรียนรู้กับทฤษฎีสี วิธีการย้อมสี และการลงมือปฏิบัติย้อมสีจริง ณ ห้องเสริมสวยสตรี ชั้น 1 อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน