ศสค.ลำพูน รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารฟิวชั่นคาเฟ่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1”(5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร อาหารฟิวชั่นคาเฟ่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1 (5 วัน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 2 ด้านหน้าอาคารฝึกอาชีพพุทธรักษาของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน