ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 10 วัน 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรการทำโคมล้านนา (5 วัน) หลักสูตรตำยำ by 072 (5 วัน) หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start up (5 วัน) หลักสูตร Beauty Plus สวยง่ายใน 5วัน (5 วัน) หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ (10 วัน) และหลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น (3 เดือน)โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ