ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และดำเนินการ เปิดการฝึกอบรมอาชีพในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว และดำเนินการเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้แก่ “หลักสูตร ขนมอบ เค้ก & คุกกี้” ระยะสั้น 10 วัน ในการนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมอาชีพ และให้โอวาท แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษา