ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ระยะสั้น 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัว และเปิดฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ หลักสูตร อาหารว่างทำง่ายขายดี (5 วัน) ระหว่างวันที่ 20 – 24 มีนาคม 2566 จำนวนผู้เรียนฝึกอาชีพฯ ทั้งสิ้น 17 คน โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องแผนกอาหารและโภชานาการ 1 อาคารพุทธรักษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน