ศสค.ลำพูน รับการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน (Clean Food Good Taste) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อขอรับรองมาตรฐาน (Clean Food Good Taste) โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ในการนี้ ผู้แทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ได้มอบบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร พร้อมเกียรติบัตรซึ่งผ่านการอบรมผู้สัมผัสอาหารประจำปี 2566 จำนวน 4 คน ณ โรงอาหารดอกแก้ว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน